Du er her:

Råd og utvalg

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
(Jf Lov om barnehager § 1).

Uformelt samarbeid: Barnehagen har rutiner for å ivareta den daglige kontakten med foreldre/foresatte. I tillegg har barnehagen kontakttimer og felles foreldremøter.

Formelt samarbeid: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme deres felleinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. (Jf. Lov om barnehager § 4).

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. (Jf. Lov om barnehager § 4).

Foreldrerådene i barnehagen holdes i forlengelse av foreldremøtene. Da møtes foreldrene uten at personalet er til stede og foretar sine vurderinger. Det er samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter som leder møtene.

Foreldrerepresentanter til SU er:

Jonas Høyem

Øystein Berg